Kontakt​

CPF POLAND S.A.

ul. Zajęcza 2B
00-351 Warszawa
e-mail: akcje@cpfpoland.pl

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki CPF Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty  akcji  należy  składać  w  siedzibie  Spółki,  tj. ul. Zajęcza 2b, 00-351 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9-15. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Uprzejmie informujemy, że rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w art. 3281 §1 Kodeksu spółek handlowych na zlecenie Spółki prowadzi PKO Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie.
Akcjonariuszy Spółki zapraszamy do zapoznania się z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego” – link do pobrania poniżej.